Programul de parteneriat este oferit de FireWeb srl cu sediul in str. Argesului nr. 9, Sibiu, cod fiscal RO30313611, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J32/535/2012.

Parteneriatul are ca scop promovarea utilizării aplicației Zile Concediu deținute de Fireweb prin intermediul abonamentelor lunare.

 Partenerii (afiliați) vor fi responsabile de promovarea / recomandarea Zile Concediu către potențiali clienți. Aceasta se poate face prin recomandări directe sau diferite canale de promovare cum ar fi marketingul online, participarea la evenimente relevante, relaționarea directă cu potențialii clienți etc. 

Fireweb va pune la dispoziție soluția tehnică de management a recomandărilor și de evidență a plăților și comisioanelor. Partenerii au acces într-un spațiu dedicat 

 

1. Comisionul și plata acestuia

Partenerii primesc un comision recurent pentru clienții recomandați, pe toată perioada contractuală avită cu acești clienți.

Valoarea comisionului se calculează ca procent din încasările fără TVA achitate de clienții recomandați de partener.

Procentul oferit diferă în funcție de nivelul încasărilor totale a clienților recomandați de partner conform tabelului

– total venituri lunare între 1 și 1000 euro – comision 30%

– total venituri lunare între 1001 euro si 10000 euro – comision 40%

– total venituri lunare peste 10001 euro – comision 50%

Plata comisionului se va efectua lunar, recurent, pentru încasările generate de abonamentele de promovare în luna anterioară. Suma minimă pentru efectuarea plații este de 50 de euro fără TVA. Sumele realizate care nu depășesc această valoare se vor reporta în lunile următoare. Plățile se vor efectua până la finalul lunii următoare celei pentru care se achită comisionul.

2. Durata contractului

Contractul se încheie pe o perioadă nedeterminată. 

Orice parte poate pune capăt contractului înainte cu o notificare scrisă (email) către cealaltă parte cu cel puțin 30 de zile înainte de data intenționată de încetare.
Încetarea anticipată a contractului nu va afecta drepturile și obligațiile acumulate până la data încetării.
Încetarea pentru încălcarea gravă: Orice parte poate pune capăt contractului imediat și fără notificare prealabilă în cazul în care cealaltă parte încalcă în mod semnificativ termenii și condițiile contractuale.

După încetarea contractului, fiecare parte va înceta să mai beneficieze de drepturile și privilegiile stipulate în contract, cu excepția drepturilor și obligațiilor care, prin natura lor, supraviețuiesc încetării contractului.

Comisioanele cuvenite pentru clienții recomandați anterior încetării contractului se vor plăti în continuare cât timp clientul recomandat plătește serviciul respectiv.

3. Responsabilitățile părților

Responsabilitățile și obligațiile Fireweb:

– Furnizarea firmelor partenere de materialelor de promovare și a informațiilor necesare pentru a prezenta și promova abonamentele de pe platformă.
– Asigurarea unui sistem de urmărire și raportare a clienților aduși de firmele partenere, precum și a încasărilor generate de aceștia.
– Plata comisionului recurent conform acordului stabilit, lunar și în termenul convenit.
– Asistență și suport tehnic pentru firmele partenere în ceea ce privește utilizarea platformei și în rezolvarea eventualelor probleme sau întrebări.

Responsabilitățile și obligațiile firmelor partenere:

– Promovarea și recomandarea aplicației Zile Concediu către potențiali clienți.
– Monitorizarea și raportarea clienților recomandați și a încasărilor generate în urma abonamentelor vândute.
– Respectarea termenilor și condițiilor contractuale stabilite, inclusiv plata oricăror taxe sau obligații asociate cu participarea la programul de parteneriat.

4. Confidențialitate

Ambele părți (Fireweb și firmele partenere) se angajează să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor primite sau dezvăluite în legătură cu parteneriatul.
Informațiile confidențiale pot include, dar nu se limitează la, planuri de afaceri, strategii de marketing, date financiare, informații despre clienți etc.
Ambele părți trebuie să se asigure că aceste informații confidențiale sunt utilizate numai în scopul desfășurării și promovării parteneriatului și nu sunt dezvăluite terților fără acordul prealabil scris al celeilalte părți.

5. Proprietatea intelectuală

Orice drepturi de proprietate intelectuală existente sau create în timpul parteneriatului, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor, mărcile înregistrate și secretele comerciale, rămân în totalitate în proprietatea Fireweb.
Firmele partenere nu au dreptul să utilizeze sau să exploateze proprietatea intelectuală a platformei Zile Concediu în afara scopului parteneriatului, fără acordul scris prealabil al platformei.

Partenrii sunt de acord că orice recomandare sau feedback transmis către Fireweb devine proprietatea intelectuală a acesteia și că nu pot avea nici un fel de pretenții de orice fel de pe urma acestora.

6. Limitarea răspunderii

Nici o parte nu va fi răspunzătoare față de cealaltă parte pentru daune indirecte, incidentale, speciale sau punitive, inclusiv pierderi de profit sau prejudicii comerciale, rezultate din sau în legătură cu parteneriatul, cu excepția cazurilor în care daunele sunt rezultatul unei încălcări grave intenționate sau a unei neglijențe grave.

7. Forță Majoră

Nicio parte nu va fi considerată în culpă sau răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale în cazul în care aceasta este cauzată de evenimente de forță majoră sau circumstanțe externe care nu pot fi controlate sau anticipate în mod rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, cutremure, incendii, inundații, războaie, revolte civile, blocaje economice etc.
În cazul producerii unei astfel de situații, părțile vor depune eforturi rezonabile pentru a minimiza impactul și pentru a-și respecta obligațiile în măsura în care aceasta este posibilă.

8. Litigii

În cazul apariției unui litigiu sau neînțelegeri între părți cu privire la interpretarea, executarea sau încetarea acestui contract, părțile se vor strădui să rezolve în mod amiabil orice astfel de litigiu prin negocieri directe și bune intenții.

Dacă litigiul nu poate fi rezolvat în mod amiabil în termen de 30 de zile de la notificarea scrisă a litigiului de către o parte către cealaltă, fiecare parte are dreptul de a solicita soluționarea litigiului prin mijloace alternative de rezolvare a litigiilor, cum ar fi medierea sau arbitrajul.

Dacă părțile decid să rezolve litigiul prin arbitraj, arbitrajul va fi final și obligatoriu pentru ambele părți și se va desfășura în conformitate cu regulile și procedurile arbitrale acceptate de ambele părți sau în conformitate cu legea arbitrajului din jurisdicția relevată.

În măsura permisă de lege, orice acțiune sau procedură legală derivată din sau în legătură cu acest contract va fi adusă în fața instanțelor competente din jurisdicția în care Firewebîși are sediul social.